Reglement Wheels & Wings rally

Definities
• Deelnemer: ieder lid van een equipe bestaande uit een bestuurder en navigator die samen de bemanning vormen van het motorrijtuig waarmee zij aan de rally deelnemen
• Passagier: overige passagiers in of (in geval van motorfiets) op het motorrijtuig niet zijnde de bestuurder of de navigator
• De organisatie: de Stichting Rotary Wheels & Wings alsmede de (rechts)personen en bedrijven die ter ondersteuning voor de organisatie zijn geassumeerd
• De rally: de toerrit en alle daarbij door de organisatie georganiseerde begeleidende activiteiten op de rallydag zelf voorafgaand, tijdens en na het rijden van de toerrit

Algemene regels
• De Wheels & Wings rally is een ontspannen toerrit zonder wedstrijdelement of tijdslimiet
• De toerrit zal gereden worden met behulp van gangbare navigatiesystemen (bijv. “bolletje-pijltje”, “ingetekende pijlen”)
• De toerrit wordt gereden op de openbare weg met medeweggebruikers die niet deelnemen aan de rally. Gedurende deelname aan de toerrit dient men zich onverminderd te houden aan de in Nederland en Duitsland geldende verkeersregels
• Het motorrijtuig waarmee aan de rally wordt deelgenomen dient aan alle in Nederland en Duitsland geldende wettelijke eisen te voldoen, inclusief APK of daaraan gelijkgestelde keuringen voor zover verplicht in het land van registratie
• De bestuurder dient te beschikken over een in Nederland geldig rijbewijs. Tijdens het evenement wordt niet gewisseld tussen de bestuurder en de navigator van de equipe indien zij niet beiden over een geldig rijbewijs beschikken
• De deelnemer verklaart lichamelijk en geestelijk gezond te zijn en bekwaam te zijn om aan de rally deel te nemen
• Deelnemers en passagiers stemmen er mee in dat zij en/of hun motorrijtuig tijdens de rally gefotografeerd en/of gefilmd kunnen worden. Zij verlenen de organisatie toestemming om dit beeldmateriaal te gebruiken voor een beeldverslag van de rally en/of promotionele activiteiten (al dan niet online) voor toekomstige evenementen van de organisatie

Vrijwaring
• De deelnemer en passagiers zijn zich bewust van het feit dat deelname aan de rally zowel voor de deelnemer als voor derden (al dan niet zijnde passagiers) het risico meebrengt van zaakschade en personenschade (letselschade), gevolgschade daaronder inbegrepen. Zij nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor eigen rekening
• De organisatie en sponsoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook – ongeacht waaruit die schade bestaat en hoe die is ontstaan – die een deelnemer of passagier verband houdende met deelname aan de rally lijdt dan wel veroorzaakt
• De deelnemer en passagiers verklaren dat zij de organisatie en de sponsoren niet aansprakelijk zullen stellen of houden en hen zullen vrijwaren voor enige door hen geleden schade, materiaal of immaterieel, letselschade en gevolgschade hieronder begrepen
• De deelnemer verklaart dat tijdens de rally het motorrijtuig waarmee aan de rally wordt deelgenomen tenminste tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is conform de vereisten zoals vastgelegd in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) of daarmee gelijkgestelde verzekering als het motorrijtuig in het buitenland geregistreerd is en dat de voor deze verzekering berekende premie tijdig is betaald
• Het startbewijs voor de rally zal pas verstrekt worden nadat de organisatie een door deelnemers en passagiers schriftelijk ondertekende versie van deze vrijwaring ontvangen heeft (dit zal op de rallydag zelf geregeld worden)

Locatie

Twente Airport

Wanneer

6 juli 2024

Contact

info@wheelsandwings.nl